program współfinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości – Innowacje w MŚP